تا به اکنون دوبار برای بازدید به نیروگاه رفته بودیم. از دفعات قبلی که این بازدید میسر شده بود چیز قابل گفتنی در ذهنم باقی نمانده است. اما در بازدید اخیر  به همراه دانش آموزان خوب کلاس دهم ریاضی دبیرستان نمونه دولتی شهید چمران بناب به نیروگاه رفتیم، خاطره‌ای خوش و بازدیدی علمی و آموزنده در ذهن من ثبت شده است.

گزارش آیدا پور سلیم