نوشتن کتاب آرزویی بود که همیشه به دنبال تحقق آن بودم. اما هرچه را که شروع کردم رها کردم و سالها این آرزو را در سینه حبث نمودم. اکنون اما زمان به تحقق رسیدن آرزوها فرا رسیده است. نوشتن کتاب مسئولیت اصلی من است من دیگر رسالت خود را پیدا نموده ام.

لیستی از کتابهای من:

فراتر از فیزیک ، راهنمای جامع تدریس فیزیک برای معلمان.

کتاب کار فیزیک دهم برای کلاس درس و آزمونهای نهایی