بایگانی دسته‌ی: تجارب تدریس

من سالهاست که در حال تدریس هستم و در این سالهای تجاربی به دست آورده‌ام که احساس میکنم خواندنشان و یا شنیدن در مورد آنها برای خیلی‌ها جذاب باشد.

برای اینکه این تجارب زیبا را با شما به اشتراک بگذارم بسیار مشتاق هستم.

امیدوارم که تجارب تدریس من چراغی باشد برای شما که به تازگی قدم در این راه گذاشته اید.

راستش را بخواهید در روزهای اول تدریس همیشه آرزو داشتم بدانم در کلاس دیگر همکارانم چه میگذرد و آنها چگونه کلاس را اداره میکنند. و به همین دلیل خیلی وقت‌ها پشت در کلاسها به بهانه‌های مختلف فال گوش می‌ایستادم تا از آنها چیزهایی را بیاموزم.

بعدها که فرصتی پیش می آمد حتی در سر کلاس بعضی همکاران حاضر میشدم تا از نزدیک با نحوه تدریس و کلاسداری آنها آشنا شوم اما این کار انگار جلوه ی خوبی نداشت و خیلی زو متوجه شدم حضور من در کلاس آن را از حالت عادی و طبیعی خود خارج میکند و تجربه تدریس واقعی در آن جریان ندارد.

برای اینکه تجارب تدریس اندوخته خودم را حفظ کنم ساعت ها به شرایط کلاس و بازخورد د انش آموزانم فکر میکردم و به نتایجی میرسیدم و آنها را در  عمل می آزمودم و بعد دوباره آنها را بررسی میکردم تا اینکه احساس کردم با چذشت هر سال عملکرد من در کلاس بهتر و دقیق تر میشود.

در آن روزهای سردرگمی اما به خودم عهد بستم معلمان تازه کار را فراموش نکنم و در آینده هر کمکی از دستم بر می آید از آنها دریغ نکنم.

امیدوارم در این راه بتوانم به هدف خودم برسم