دوره شتاب (حرکت شناسی ویژه دبیران فیزیک)

490,000 تومان