ایستگاه نهایی

200,000 تومان

این ایستگاه نهایی شما برای درس فیزیک است. با شرکت در این همایش یک روزه نمره عالی در درس فیزیک را برای خود دخیره کنید.

همایش به صورت یک روزه حضوری و فشرده در مدت 5ساعت در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد.

5 ساعت نیز پشتیبانی آنلاین خواهید داشت