کتاب تصویری فیزیک دهم

روش تبدیل یکاها

چگالی

ویژگی های فیزیک مواد

نیروهای بین مولکولی

انرژی جنبشی

کار نیروی ثابت

انرژی پتانسیل

انرژی مکانیکی و پایستگی انرژی

تمرینات دوره‌ای فصل 2

تمرنات دوره‌فصل3 قسمت اول

تمرینات دوره‌ای فصل3 قسمت دوم

تمرینات دوره‌ای فصل3 قسمت سوم

آموزش مبحث چگالی

درسنامه چگالی قسمت1

در این درسنامه با مفهوم چگالی آشنا میشوید.رابطه چگالی را یاد میگیرید و میتوانید یکاهای مختلف چگالی را به هم تبدیل کنید.

درسنامه چگالی قسمت4-آلیاژ

درسنامه چگالی قسمت 2

در این درسنامه یاد میگیرید که چگونه حجم اجسام هندسی مختلف را بدست آورید و سپس چگالی آنها را محاسبه کنید

درسنامه چگالی قسمت 5-حجم حفره

درسنامه چگالی قسمت3-حل مثال

در این ویدیو مثالهای مختلفی از چگالی حل شده تا مطلب به خوبی برای شما جا بیفتد و بر مسائل اولیه چگالی تسلط پیدا کنید.

درسنامه چگالی قسمت6-حل مثال

آموزش مبحث فشار

فشار جامدات

فشار مایعات

نیروی وارد بر کف ظرف از ظرف مایع

فشار گازها

فشار برحسب سانتیمترجیوه

لوله های یو شکل

کتاب تصویری فیزیک یازدهم

بار الکتریکی

قانون کولن

اصل برهم نهی

خطوط میدان الکتریکی

انرژی پتانسیل الکتریکی

پتانسیل الکتریکی

خازن

بخش اول تمریناتدوره ای فصل

بخش دوم تمرینات دوره ای فصل

بخش آخر تمرینات دوره ای فصل

روخوانی فصل مدار-جریان الکتریکی

روخوانی فصل مدار-مقاومت الکتریکی

روخوانی فصل مدار-نیروی محرکه الکتریکی