فیزیک دوازدهم، چالش برانگیزترین فیزیک دوران دبیرستان است و حجم آن به قدری سنگین است که شروع مطالعه آن از مهرماه سال دوازدهم اصلا فکر خوبی به حساب نمی آید.

ساعات درسی کمی که برای این فیزیک در مدرسه در نظر گرفته شده است. به هیچ عنوان با حجم ای درس سازگاری ندارد و دانش آموزی که فقط به کلاس مدرسه بسنده کرده باشد به هیچ عنوان نمیتواند با آرامش روانی این درس را حتی تا امتحانات نهایی به پایان برساند.

تدریس این درس حتی برای مدرسین نیز یکی از چالش برانگیزترین کارهای ممکن است و باعث میشود مدرسین با حجم زیادی از ساعات کاری در خانه و یا حتی زنگ های تفریح مواجه شوند!

 

فصل حرکت شناسی

 • تعاریف اولیه
 • نمودارهای حرکت شناسی
 • حرکت با سرعت ثابت
 • حرکت با شتاب ثابت
Upload Image...

فصل دینامیک

 • نیروچیست؟
 • قوانین نیوتن
 • معرفی نیروهای مهم
 • تکانه و قانون دوم نیوتن
 • گرانش
Upload Image...

فصل نوسان و موج

 • نوسانگر هماهنگ ساده
 • موج چیست؟
 • نقش موج
 • موج صوتی
 • موج الکترومغناطیسی
 • برهم کنش امواج
Upload Image...

فصل فیزیک اتمی  هسته ای

 • اثرفوتوالکتریک
 • تابش گرمایی
 • طیف اتمی
 • مدلهای اتمی
 • آشنایی با ساختار هسته
Upload Image...