در این صفحه شما را با چهارچوب و منابع فیزیک دوازدهم آشنا خواهیم کرد